|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
14
1. YBaCo4O7+x DyBaCo4O7+x (x\leq 0.2)
.., .., ..
, 2020 ., 158, . 3, . 492
PDF (498.1K)

2. YBaCo4O7+x (x=0, 0.1, 0.2)
.., .., .., .., ..
, 2018 ., 153, . 5, . 782
PDF (593.6K)

3. , CaBaCo4O7
.., .., .., .., .., .., .,
, 2016 ., 150, . 6, . 1179
PDF (632.7K)

4. RBaCo4-xMxO7 (R = Dy-Er, Yb, Y; M = Al, Zn)
.., .., .., ..
, 2016 ., 149, . 1, . 155
PDF (327.2K)

5. TbLiF4 50
6. RBaCo4 O7 ( R = Y, Tm-Lu)
7. HoVO4 HoBa2Cu3Ox
8. YbVO4 HoVO4
9. ErVO4
10. - DyVO4
11. RLiF4 (R = Tb-Yb)
12. YbXO4 (X = V, P)
13. DyPO4,
14. PrVO4
.., .., .., .., ..
, 2000 ., 118, . 3, . 602