|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
14
1.
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 2020 ., 158, . 1, . 164
PDF (1006K)

2. Mn2FeSi
.., .., .., .., ., ., ., ., ., ., .
, 2020 ., 157, . 1, . 137
PDF (2252.6K)

3. (Co41Fe39B20)x(SiO2)100-x
4. Ni50 Mn35 In15-x Six
5.
6. La0.7 Ca0.3 MnO3
7. La0.7 Ca0.3 MnO3 -
8. , ,
9. FeCr
10.
11. Co0.45Fe0.45Zr0.1/a-Si
12. -
13. -
.., .., ..
, 1999 ., 116, . 5, . 1762
PDF (442.6K)

14.
.., .., .., .
, 1997 ., 112, . 6, . 2198
PDF (479.3K)